ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พุทธคยา ตอนที่ 1 ดินแดนตรัสรู้

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล [27 สค-2 กย 2552]ตอนที่ 1 พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น

{อ้างอิงจากพระไตรปิฎก(ฉบับมหาจุฬา) เล่มที่ 10 หน้า 150-151 ข้อ 202}                 

[๒๐๒] ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในทิศทั้งหลายมาเฝ้าพระตถาคต ข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบ ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจ ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไป ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบ ไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจ (อีก)”

                    พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นสถานที่ (เป็นศูนย์รวม) ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง อะไรบ้าง คือ

๑. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคตประสูติในที่นี้’

๒. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้’

๓. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้’

๔. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้’

อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจะมาดู ด้วยระลึก
ว่า ‘ตถาคตประสูติ ในที่นี้’ ...
ว่า ‘ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมสัมโพธิญาณในที่นี้’ ...
ว่า ‘ตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้’ ...
ว่า ‘ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้…’

           อานนท์ ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีย์จักมีจิตเลื่อมใสตายไป ชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์


                       

                       ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้      พระโพธิสัตว์ทรงกระทำ จาตุรงคมหาปธาน  คือการอธิษฐานพระทัยว่า

“แม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งไป  เหลือแต่หนัง  เอ็น  กระดูก  ก็ตามที  หากไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาด”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

รูปพระแท่นวัชรอาสน์  ภาพถ่ายเมื่อเดือน ตค 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

คาถานมัสการพระศรีมหาโพธิตรัสรู้
     โพธิ ตัสสะ  ภะคะวะโต         อัสสัตโถติ  ปะวุจจะติ
โหติ  โย  โคตะโม พุทโธ           สะระณัง  สัพพะปาณีนัง
ฐะปะยิตวานะ  ธัมโมกกัง           ปัจฉิมะ ชะนะโพธะนัง
     โส  รุกโข  โพธิคะยายัง         ฐิโต  พิหาระคามะเก
มะหาโพธิพุทธะคะยานาเม          ยัตถะ  ทัยยัสสะ  สันตะโก
อาวาโส  ทัยยะภิกขูนัง               สัลเลขะ  วุตติ  โยคินัง
  วันทิเต โพธิรุกขัมหิ                สัมพุทโธ  ปุนะ  วันทิโต
สัทธัมโม  วันทิโต  เยวะ             สุสังโฆ  โหติ  วันทิโต
วันทะนาชะนิตัง  ปุญญัง             อิติยัง  ระตะนัตตะเย
  อันตะรายา  วินัสสันตุ              โหตุ  โสตถี  จะ เตชะสา
โลเก  รัฏฐัง  สุขัง  เสติ               นิมมะลัง  สัพพะสาสะนัง
ทีฆายุกา  ปะขา  สัพเพ              อะนีฆา  นิรุปัททะวาติ

    คำแปล
       ต้นพระศรีมหาโพธิ์   ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า โคดมพุทธเจ้า  ผู้เป็นที่ระลึกถึงของสรรพสัตว์  เพราะทรงประดิษฐานพระธรรมไว้ให้ชนภายหลังได้รู้  ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นผู้คนขนานนามว่า  อัสสัตถพฤกษ์
      ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น  ตั้งอยู่ใกล้วัดไทยพุทธคยามหาวิหารซึ่งเป็นวัดของชาวไทย  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสของพระสงฆ์ไทยผู้ประกอบความเพียร
     เมื่อเราทั้งหลายกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ชื่อว่าได้กราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระสัทธรรมเจ้า  พระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดี  บุญใดอันเกิดแล้วจากการกราบไหว้  พระรัตนตรัยด้วยประการฉะนี้  ขอเดชแห่งบุญนั้น  บันดาลให้อันตรายทั้งหลายพินาศไป  ด้วยสวัสดีจงบังเกิดมี  ทุกประเทศในโลกนี้อยู่เป็นสุขทุกศาสนาในโลกนี้จงปราศจากมลทิน  ประชากรทุกหมู่เหล่า จงมีอายุยืนยาว  ไม่มีทุกข์ปราศจากอุปัททวะทุกประการฯ
{ข้อมูลจากหนังสือพระพุทธมนต์ ตามรอยบาทพระศาสดา  โดย พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์  วีรยุทโธ)}

 สนใจ download หนังสือพระพุทธมนต์ คลิ๊ก


 

      

 

 

              เจดีย์พุทธคยา (ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กย  2552)  สถูปอันสง่างามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  พุทธศาสนิกชนต่างเพียรพยายามหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อนมัสการสถานที่แห่งนี้     สถูปแห่งนี้เป็นที่ระลึกถึงการกำเนิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                

 

           มหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น     มีการสร้างพระมหาเจดีย์มาตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช และสร้างเติมต่อ ๆ มา โดยกษัตริย์ชาวพุทธในอินเดีย พระองค์ต่อ ๆ มา

          จนกระทั่ง เมื่อกองทัพมุสลิม ได้บุกเข้ามาโจมตีอินเดีย พุทธคยาก็ถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแล ราวปี พ.ศ. ๒๑๓๓ นักบวชฮินดูรูปหนึ่ง ชื่อ โคเสนฆมัณฑิคีร์ ได้เดินทางมาถึง ที่พุทธคยา และเกิดชอบใจในทำเลนี้ จึงได้ตั้งสำนักเล็ก ๆ ใกล้ ๆ กับ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และพออยู่ไปนาน ๆ ก็คล้าย ๆ กับเป็นเจ้าของที่ไปโดยปริยาย และพวกมหันต์นี้ ก็คือนักธุรกิจการค้าที่มาในรูปนักบวชฮินดูนั่นเอง กล่าวกันว่า เป็นพวกที่ติดอันดับ มหาเศรษฐี ๑ ใน ๕ ของรัฐพิหาร  การที่พวกมหันต์ มาครอบครองพุทธคยานั้น ก็ไม่ได้ดูแลพุทธคยาแต่อย่างไรทั้งสิ้น เพียงใช้พื้นที่ เพื่อหาประโยชน์เท่านั้นเอง

 

 

 

 

 

 

 


  

                 ปี พ.ศ. ๒๔๑๗ พระเจ้ามินดงมิน แห่งพม่า ได้ส่งคณะทูตมายังอินเดีย เพื่อขอบูรณะ ปฏิสังขรณ์พระวิหารและจัดการบาง ประการเพื่อดูแลรักษาพุทธสถานแห่งนี้ เมื่อได้รับ ความยินยอมจากพวกมหันต์และรัฐบาลอินเดีย จึงได้เริ่มทำการบูรณะ ทางรัฐบาลอินเดีย ได้ส่ง เซอร์ อเล๊กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม กับ ด.ร.ราเชนทรลาล มิตระเข้าเป็นผู้ดูแลกำกับการบูรณะ หลังจากนั้นคณะผู้แทนจากพม่าจำเป็นต้องกลับ ทางรัฐบาลอินเดียจึงรับงานบูรณะ ทั้งหมดมาทำแทน และเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ จนเป็นดังที่เห็นในปัจจุบัน

            ก่อนหน้าที่ท่านธรรมปาละจะเดินทางมาที่พุทธคยานั้น ท่านได้อ่านบทความของท่านเซอร์ เอดวินด์ อาโนลด์ ผู้เรียบเรียงหนังสือพุทธประวัติภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และกล่าวกันว่า เป็นพุทธประวัติฉบับภาษาอังกฤษ ที่มีความไพเราะ และน่าเลื่อมใสมาก คือ ประทีบแห่งทวีปเอเซีย (The Light of Asia) ซึ่งท่านเซอร์ ได้เดินทางไปที่พุทธคยา ได้พบกับความน่าเศร้าสลดใจหลายประการ ท่านได้เขียนบทความไว้ตอนหนึ่งว่า (แปลจากภาษาอังกฤษ) ตะวันตกและวันออก โอกาสแจ่มจรัส โอกาสแห่งความรุ่งโรจน์ ( EAST and West ; A Splendid Opportunity) เขียนโดย ท่านเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์

 

 

 

 

  

 

 


 

บทความบางส่วนของ  ท่านเซอร์ เอดวิน อาโนลด์

“ในความเป็นจริง ไม่มีข้อกังขาสงสัยใดๆ ในความเป็นจริง ของสถานที่ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบลของชาวพุทธ คือ กบิลพัสดุ์ (ปัจจุบัน Bhuila) ซึ่ง เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ, ป่าอิสิปตนะ ภายนอกเมืองพาราณสี ซึ่งพระพุทธองค ์ได้แสดงธรรมเทศนา กุสินารา ที่พระองค์ได้ปรินิพพาน และสถานที่ตรัสรู้ซึ่งมี ต้นโพธิ์เป็นเครื่องหมาย ในวันเพ็ญเดือน ๖ เมื่อ ๒๓๘๓ ปี มาแล้ว พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตและมีศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งพระองค์ได้นำ ความเจริญทางอาารยธรรม มาสู่เอเชีย บรรดาสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา คือสิ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วทั้งเอเชีย ทำไมหรือ เพราะว่า ปัจจุบันตกอยู่ในมือของนักบวชพราหมณ์ ผู้ไม่ได้ดูแลวัดเลย นอกจากว่าจะถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้น และพวกเขา ได้ตักตวงเอาผลประโยชน์ เป็นอย่างมาก

ความจริงในเรื่องนี้ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ กล่าวคือ ๑๔๐๐ ปีมาแล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษสุดและชาวพุทธรักษาไว้ แต่ได้ทรุดโทรมลงและถูก ปล่อยปละละเลย เหมือนกับ วัดพุทธศาสนาแห่งอื่น ๆ จากการอันตรธานสูญหายของพุทธศาสนาจากอินเดีย ๓๐๐ ปีต่อมา นักบวชศาสนาพราหมณ์ที่ นับถือพระศิวะมาถึงที่นี้ และตั้งหลักปักฐาน ณ ที่ตรงนี้ ได้เริ่มครอบครองสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ซึ่งได้เห็นและก่อนตั้ง โรงเรียนสอนศาสนาขึ้นมา พวกเขามีกำลังมากจึงเข้ายึดครองเป็นเจ้าของวัดพุทธคยา ซึ่งรัฐบาลเบงกอลได้เข้ามาบูรณะ และพื้นที่ รอบพุทธคยา ในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ (ค.ศ.๑๘๘๐) และได้ขอส่วนหนึ่งของรั้วเสาหินสมัยพระเจ้าอโศก จากพวกมหันต์ ซึ่พวกเขาได้นำไปสร้างบ้าน เพื่อนำกลับมาตั้งไว้ ณ ที่เดิม แต่พวกมหันต์ไม่ได้คืนมา และท่านเซอร์ อาชเลย์ gvgfo (Sir Ashley Eden) ก็ไม่สามารถผลักดันการบูรณะให้แล้วเสร็จได้

              ชาวพุทธทั่วโลกได้ลืมคืนที่ดี และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของศรัทธา ดังเช่นนครเมกกะ และเยรูซาเล็ม (Mecca and Jeruzaiem) เป็นศูนย์กลางศรัทธาของผู้ศรัทธานับล้านคน-เมื่อข้าพเจ้าได้พักที่โรงแรม

           ที่พุทธคยาปีสองปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจที่เห็นเครื่องบูชา สาร์ท (Shraddh) ของพวกฮินดูในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ และวัตถุโบราณที่มีค่าจำนวนมากหลายพันชิ้น ซึ่งจารึก ด้วยภาษาสันสกฤตได้ถูกทิ้งจมอยู่ในดิน ข้าพเจ้าได้ถามนักบวชฮินดูว่า

“ข้าพเจ้าจะขอใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่”

“เจ้านาย จงหักเอาเท่าที่คุณชอบ มันไม่มีค่าอะไรสำหรับเรา” นี้เป็นคำตอบจากพวกเขา
ไม่มีความละอายจากอาการที่พวกเขาไม่สนใจใยดี ข้าพเจ้าเก็บใบโพธิ์ ๓-๔ ใบอย่างเงียบ ๆ ซึ่งพวกมหันต์ได้หักมาจาก กิ่งบนหัวของพวกเขา และข้าพเจ้าได้นำใบโพธิ์ไปยังศรีลังกา เมื่อได้คัดลอกจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤต ที่นั้น (ศรีลังกา) ข้าพเจ้า ได้พบว่า ใบโพธิ์เป็นสิ่งมีค่าสำหรับชาวพุทธที่ศรีลังกา ซึ่งต้อนรับด้วยความกระตือรือร้นและศรัทธา ใบโพธิ์ที่ข้าพเจ้าถวาย ได้ถูกนำไปที่เมืองแคนดี้ และได้ใส่ไว้ในผอบที่มีค่าและได้รับการบูชาทุก ๆ วัน
ข้อมูลจาก

http://wimuttayaram.igetweb.com/index.php?mo=3&art=173440

 


 

                 ทันทีที่บทความของท่านเซอร์เอดวิน อาโนลด์ ได้ตีพิมพ์ ท่านธรรมปาละได้มีโอกาสอ่าน ก็เกิดแรงบันดาลใจยิ่งขึ้น ที่จะมาดูพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อท่านเดินทางมาถึงพุทธคยา พร้อมกับพระโกเซน คุณรัตนะ วันที่ท่านมาถึงพุทธคยานั้น เป็นวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๓๔ ท่านธรรมปาละได้บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้เองว่า “หลังจากขับรถออกมาจากคยา ๖ ไมล์ (ประมาณ ๑๐ กม.) พวกเราได้มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในระยะทาง ๑ ไมล์ ท่านสามารถเห็นซากปรักหักพังและภาพสลักที่เสียหายเป็นจำนวนมาก ที่ประตู ทางเข้าวัดของพวกมหันต์ ตรงหน้ามุข ทั้งสองด้าน มีพระพุทธรูปปางสมาธิและปฐมเทศนาติดอยู่ จะแกะออก ได้อย่างไร พระวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ บนบัลลังก์ งดงามมาก ซึ่งแผ่ไปในใจ ของพุทธศาสนิกชนสามารถทำให้หยุดนิ่งได้ ช่างอัศจรรย์จริง ๆ

       ทันใดนั่นเอง ข้าพเจ้าได้มานมัสการ พระพุทธรูป ช่างน่าปลื้มอะไรเช่นนี้ เมื่อข้าพเจ้าจดหน้าผาก ณ แท่นวัรชอาสน์ แรงกระตุ้นอย่างฉับพลัน ก็เกิดขึ้นในใจ แรงกระตุ้นดังกล่าวนั้นกระตุ้นให้ข้าพเจ้าหยุดอยู่ที่นี่ และ ดูแลรักษา พุทธสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสถานที่ตั้งแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเจ้าชายศากยะสิงหะ (พระสิทธัตถะ) ได้ประทับตรัสรู้ และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่มีที่แห่งใดในโลกมาเทียมเท่านี้เมื่อมีแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าถามท่านโกเซน คุรุรัตนะ ว่า ท่านจะร่วมมือกับข้าพเจ้าหรือไม่ และท่านได้ตอบตกลงอย่างเต็มใจ และมากไปกว่านั้นท่านเองก็มีความคิด เช่นเดียวกัน เราทั้งสองสัญญากันอย่างลูกผู้ชายว่า พวกเราจะพักอยู่ที่นี้ จนกระทั่งมีพระสงฆ์บางรูปมาดูแล สถานที่แห่งนี้


     ภาพนี้คือ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ และพระโกเซน ชาวญี่ปุ่น เดินทางมาพุทธคยา

(สังเกตแท่นวัชรอาสน์ในสมัยก่อน ไม่มีรั้วล้อมรอบ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังไม่ใหญ่มากนัก)

ท่านธรรมปาละและพระโกเซน ได้พักอยู่ที่พุทธคยาชั่วคราว ที่ศาลาพักของพม่า ซึ่งคณะทูตของพระเจ้ามินดงมิน ได้สร้าง ไว้เป็นที่พัก เรียกเสียง่าย ๆ ว่า วัดพม่า จากนั้นท่านธรรมปาละก็เริ่มงานของท่าน โดยการเขียนจดหมายบอกเล่าสภาพของ พุทธคยา ส่งไปยังบุคลลแทบทุกวงการของพม่า ลังกา อินเดีย และเรียกร้อง ชักชวนให้ร่วมมือกัน เพื่องานฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และพุทธสถาน ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดคยาเพื่อจุดประสงค์ที่จะฟื้นฟูพุทธคยา ได้รับการชี้แจง ว่าพระวิหารมหาโพธิพร้อมกับ รายได้ที่เกิดขึ้นนั้น ตอนนี้กลายเป็นของมหันต์ แต่ว่าด้วย ความช่วยเหลือของรัฐบาลก็อาจมีทางเป็นไปได้ที่จะขอซื้อพระวิหาร และบริเวณดังกล่าว จากมหันต์ (น่าแปลกอยู่เหมือนกัน ที่ว่าเราต้องขอซื้อ ขอมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่ควรจะเป็น ของพวกเราชาวพุทธเอง )

 


 

 

                          ภาพเขียนพุทธคยา วาดโดยชาวอังกฤษในสมัยอดีตที่ค้นพบ


                            

คำบูชาสถานที่ตรัสรู้
     วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โพธิรุกขะเจติยัง, สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ คะยาสีเส, ตถาคะเตนะ สะเทวะเก โลเก สมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทธัง  สาธุ โน ภันเต,อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ , สวากขาตัญจะนะมามิ,มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล

       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดา มาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาท ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระเจดีย์นี้ อันเป็นสังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรมาเห็น เป็นสถานที่พระตถาคตเจ้า ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ณ ตำบล คยาสีสะประเทศแห่งนี้ ฯ
       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยยิ่ง ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขออานุภาพแห่งการสักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

{ข้อมูลจากหนังสือพระพุทธมนต์ ตามรอยบาทพระศาสดา  โดย พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์  วีรยุทโธ)}

 สนใจ download หนังสือพระพุทธมนต์ คลิ๊ก


 

 

 

 

 

 

ภายในสถูปพุทธคยามีพระพุทธรูปพระนามว่า   พระพุทธเมตตา
องค์ท่านงดงามเกินจะบรรยาย

 

 

            มีตำนานหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธเมตตา คือ

             ครั้งหนึ่ง พระเจ้าศศางกา กษัตริย์ฮินดูจากเบงกอล เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงมีนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา ได้ยกกองทัพมาถึงบริเวณ พระศรีมหาโพธิ์ ได้สั่งให้กองทหารของตนทำลายพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับขุดรากขึ้นมาเผา (ภายหลังพระเจ้าปูรณวรมันได้เสด็จมาพบ ทรงเร่งให้บูรณะพระศรีมหาโพธิ์ ขึ้นใหม่ ดังกล่าวแล้ว) และได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์ เห็นพระพุทธรูปพระองค์หนึ่ง คิดจะทำลายด้วยตนเอง แต่ทำลายไม่ลง เพราะพระพักตร์เปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อยกทัพกลับพระนคร คิดว่าหากปล่อยให้พระพุทธรูปอยู่ในพระวิหาร พุทธศาสนิกชนก็จะฟื้นฟูขึ้นมาอีก จึงให้นายทหารคนหนึ่งไปทำลายทิ้ง นายทหารนั้นไปถึงก็ไม่กล้าทำลาย เพราะเป็นชาวพุทธ แต่ครั้นจะไม่ทำลายก็เกรงพระราชอาญา อาจจะถูกประหารทั้งครอบครัว จึงคิดว่าไม่ทำลายดีกว่า แต่แค่ซ่อนพระพุทธปฏิมานี้เอาไว้ก็พอ จึงเอาอิฐมาก่อปิดทางเข้าห้องบูชา เพื่อไม่ให้ใครเห็น แล้วตั้งรูปพระมเหศวรไว้ด้านหน้า        โดยกลับไปรายงานพระเจ้าศศางกาว่า ได้ทำลายพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว แทนที่จะดีพระทัย กลับหวาดกลัว ในอกุศลกรรม ภายหลังต่อมาได้ล้มป่วยลง พระวรกายเน่าเปื่อย เนื้อหลุดเป็นชิ้นๆ ด้วยบาปกรรมที่สั่งให้ทำลาย พระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระเจ้าศศางกาสิ้นพระชนม์แล้ว ทหารคนนั้นจึงกลับไปที่พระมหาโพธิ์เจดีย์ นำเอาอิฐที่มุงบังพระพุทธรูปออก และจุดตะเกียงน้ำมันบูชา ปรากฏว่าดวงประทีบที่นายทหารคนนั้นจุดบูชาพระพุทธรูปยังส่องสว่างมาจนเวลานี้


 

 

                          

 

 

          พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียด ปางภูมิผัสสะ หรือที่คนไทยเรียกว่า มารวิชัย ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ อายุอยู่ในราว ๑,๑๐๐-๑,๔๐๐ ปี รุ่นราวคราวเดียวกันกับ หลวงพ่อองค์ดำ ที่เมืองนาลันทา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวพุทธไทยเช่นกัน

 

 

 

 

 


 

 

       เหตุที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องมาจากประวัติว่า กษัตริย์ต่างศาสนาองค์หนึ่งยกทัพมาทำลายต้นศรีมหาโพธิ์ และพยายามที่จะทำลายพระพุทธรูปองค์นี้ ทำเกิดมีอันเป็นไปถึงสิ้นพระชนม์   พระพุทธรูปองค์นี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยเรียกกันต่อๆ มาว่า “หลวงพ่อพุทธเมตตา”

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

        ปัจจุบัน หลวงพ่อพุทธเมตตา มีผู้ศรัทธาปิดทององค์พระเหลืองอร่ามสุกใสงดงาม  ฉัพพรรณรังสีประดับด้วยอัญมณีและพลอย    ชาวพุทธนิยมมาห่มผ้าพระ ถวายเครื่องบูชาต่างๆ มากมาย

 

 

 

 

 


 

 

คำบูชาพระพุทธเมตตา
      วันทามิ  อิมัง  พุทธะเมตตาปะฏิมัง  อิมัสมิง  คะยาสีเส  ปูชาระเห  สักการะภูเต  เจติเย  สุปะติฎฐิตังฯ  
อิมินา  ปะนะ  วันทะมาเนนะ   มา เม  ทะลิททิยัง  อะหุ  พะหุชะนานัง  ปิโย  โหมิ มะนาโป  สาธุ  โน ภันเต  อิเมหิ  สักกาเรหิ   อะภิปูชะยามิ

      ข้าพเจ้าขอกราบไหว้  พระพุทธเมตตาปฏิมานี้  ซึ่งประดิษฐานตั่งมั่นดีแล้ว ในองค์พระเจดีย์ที่คยาสีสะประเทศนี้  อันเป็นสถานที่ ควรแก่เครื่องบูชาสักการะ  ด้วยการกราบไหว้นี้  ขอความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักเป็นที่พอใจ  ของคนทั่วไป  ข้าแต่องค์พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้


{ข้อมูลจากหนังสือพระพุทธมนต์ ตามรอยบาทพระศาสดา  โดย พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์  วีรยุทโธ)}

 

คลิ๊ก download หนังสือสวดมนต์ตามรอยบาทพระศาสดา


 ติดตามชม

พุทธคยา ตอนที่ 2 คลิ๊ก

สารนาถ เมืองพาราณสี สถานที่ปฐมเทศนา คลิ๊ก

ลุมพินี สถานที่ประสูติ คลิ๊ก

กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน คลิ๊ก

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *

dot
โครงการส่งเสริมการศึกษาพระไตรปิฎก
dot
bulletพระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
bulletโครงการร่วมกันศึกษาและเรียนรู้พระไตรปิฎกผ่านทางอีเมลล์ ปีที่ 1 เริ่ม 26 กรกฎาคม 2553[วันอาสาฬหบูชา]
bulletDownload ไฟล์เสียงอ่าน mp3 พระไตรปิฎก
bulletDownload ไฟล์เสียงหนังสือพุทธธรรม
bulletไอเดียกระฉูด แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในฝัน[อาจจะเป็นจริง]เพื่อพระพุทธศาสนา[เผื่อมีผู้มีศักยภาพนำไปใช้]
bulletDownload หนังสือพุทธธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต]
bulletการจัดสรรทรัพย์ตามหลักในพระไตรปิฎก
bulletข้อมูลวันอาสาฬหบูชาในพระไตรปิฎก ภาพและวีดีทัศน์
dot
กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
dot
bulletเรื่อง "การปฏิบัติธรรมหรือเจริญสติปัฏฐานสี่ในชีวิตประจำวัน"
bulletหลักสติปัฏฐานสี่ในพระไตรปิฎกและสำนักปฏิบัติสติปัฏฐานในประเทศไทย
bulletฟังธรรมตามกาล
bulletหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
bulletอาจารย์ชวยง พิกุลสวัสดิ์ สอนวิปัสสนา
bulletข้อมูลค่ายธรรมะเยาวชน
dot
บทความแสดงความเห็นพัฒนาการเรียนรู้พระไตรปิฎก
dot
bulletบริหารความเสี่ยงในการอ่านพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ
dot
โครงการดีๆเพื่อสังคม[ทำบุญทุกรูปแบบ]
dot
bulletเสียงอ่านวิธีสร้างบุญบารมี โดย พระสังฆราช
bulletแจ้งโครงการดีๆ และข่าวทำบุญ การปฏิบัติได้ที่ web master
bulletติดตามข่าวธรรมะและข่าวสารต่างๆได้ที่ twitter metteyy
bulletสรุปเสวนา เตรียมกาย - เตรียมใจ รับภัยพิบัติ
bulletหนังสืออาจารย์ชวยง พิกุลสวัสดิ์
bulletคลินิคเวชกรรมสุรัตน์ รักษาโรคทั่วไปฟรี
bulletร่วมอนุโมทนาบุญครับ บริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาพระไตรปิฎกและธรรมะ
dot
เรียนรู้พระธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
dot
bulletบทสรุปธรรมะเพื่อการปฏิบัติธรรม [รวมหัวข้อธรรมะที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม]
dot
ข้อมูลและรีวิวสังเวชนียสถาน
dot
dot
สำหรับผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติธรรม[มือใหม่]
dot
dot
download ไฟล์ธรรมะ
dot
bulletdownload พระไตรปิฎกฉบับ Ebook
bulletdownload พระไตรปิฎกและอรรถกถามหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletไฟล์บทสวดมนต์
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บไซค์ที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
bulletเว็บไซค์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์
bulletปฏิทินดวงจันทร์ ข้างขึ้น ข้างแรม
dot
เกร็ดความรู้ในพระพุทธศาสนา
dot
bulletพระพุทธเจ้าสอนอะไร
bulletการให้ธรรมะพ่อแม่ เป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด
bulletธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไร ?
bulletการเก็บอารมณ์
bulletธรรมเทศนาบทสั้นๆจากพระมหาเถราจารย์ อุบาสก อุบาสิกาที่มีชื่อเสียง
bulletคุณธรรมของคนในสมัยใดลดลงส่งผลถึงปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แปรปรวนใน "ธรรมิกสูตร "
bulletยึดติด
bulletสงครามกลางเมือง จะยุติได้ด้วยการรบกับความโกรธ
bullet10 ขั้นตอนระงับความโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์
bulletเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานและไม่ได้นาน
bulletชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
bulletขันติธรรม1
bulletขันติธรรม 2 ปรองดองสู่สันติ วัฒนธรรมและอารยธรรมของพุทธศาสนาที่รักษากันไว้อย่างดีที่สุด
dot
นำเสนองานทางพระพุทธศาสนา Presentation Powerpoint
dot
bulletรับจัดทำ power point สำหรับงานเผยแพร่ธรรมะ งานบรรยายธรรมะและช่วยเหลือสังคม
bulletนิทรรศการทางอินเตอร์เน็ต วันวิสาขบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
bulletเกร็ดความรู้เยาวชนไทย[สำหรับฝึกอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน]
bulletนิทรรศการทางอินเตอร์เน็ต ภาพ คำสอน และสถานที่รำลึก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
bulletรักพ่อทั้งแผ่นดิน
dot
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม
dot
bulletแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม
dot
แจ้งข่าวสารและส่งไฟล์ธรรมะ

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดตามใน facebook search คำว่า chakkra siranf
เนื้อหาในเว็บไซค์นี้ไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถนำไปเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาตครับ
แจ้งปัญหาหรือcomment ได้โดยตรงที่
jugkaras@hotmail.com